Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Biblioteka w Bestwinie, ul. Szkolna 8, tel. 32 214-14-09, email: gbpbestwina@poczta.onet.pl

Czynne: pon. - wt.: 07.30-15.00,   śr. - pt.: 11.00-19.00

A+ A A-

 • Odsłony: 6734

Regulaminy i Usługi

U C H W A Ł A Nr VIII/60/2003

Rady Gminy w Bestwinie z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie: zatwierdzenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie.

Na podstawie art.14 oraz art.7 ust.1 pkt.9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8 ust.2 pkt.2 i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997r. nr 85 poz. 539 z późn. zm.

.

Rada Gminy w Bestwinie uchwala:

§1

Zatwierdzić Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 1. 

do Uchwały Nr VIII/60/2003 Rady Gminy Bestwina z dn. 23 czerwca 2003r.

 

STATUT Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie

I. PRZEPISY OGÓLNE.

§1

Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie zwana dalej „Biblioteką” jest instytucją upowszechniania kultury oraz samodzielną jednostką organizacyjną, działającą na podstawie aktu o utworzeniu Biblioteki z 14 grudnia 1947 roku mocą decyzji Gminnej Rady Narodowej w Bestwinie i działa na podstawie :

 1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z późniejszymi zmianami) .
 2. Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o zmianie ustawy o bibliotekach (Dz. U. Nr 129, poz.1440)
 3. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. Nr 110 z 1997 r. Poz. 721 z późniejszymi zmianami).
 4. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami).
 5. Niniejszego Statutu.

 §2

Siedzibą Biblioteki jest Bestwina, a terenem jej działalności administracyjne granice gminy Bestwina.

§3

Organizatorem Biblioteki jest Rada Gminy, która zapewnia warunki jej działalności i rozwoju na poziomie odpowiadającym jej zadaniom i wymogom współczesności.

§4

Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.

 §5

Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

 §6

Biblioteka nie może być łączona z innymi instytucjami oraz z bibliotekami szkolnymi i pedagogicznymi.

 §7

 1. W zakresie merytorycznym i szkoleniowym Biblioteka korzysta z pomocy biblioteki powiatowej ustanowionej dla powiatu bielskiego.
 2. W sprawach wykraczających poza możliwości organizacyjne biblioteki powiatowej może bezpośrednio korzystać z pomocy biblioteki pełniącej w województwie śląskim ustawowe funkcje właściwe dla wojewódzkiej biblioteki publicznej.

§8

Biblioteka używa pieczątki z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby oraz pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku wizerunek orła w koronie, a w otoku napis Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie.

 

II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych społeczności gminy.

§1

Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie zwana dalej „Biblioteką” jest instytucją upowszechniania kultury 

Do podstawowych zadań Biblioteki należy :

 • gromadzenie, opracowywanie, ochrona i aktualizacja materiałów bibliotecznych utrwalonych w dowolnej formie, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących gminy i jej społeczności,
 • gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych służących zwalczaniu uzależnień i patologii społecznej,
 • pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej i publicznej na terenie gminy. Współpraca z biblioteką powiatową w zakresie organizacji sprawnej sieci informacji na terenie całego powiatu,
 • udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany bibliotecznej z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców gminy, bez względu na ich wiek, wykształcenie, status społeczny, narodowość, przekonania religijne, w tym chorych i niepełnosprawnych,
 • tworzenie i udostępnianie własnych baz danych: faktograficznych, katalogowych, bibliograficznych oraz organizowanie dostępu do baz zewnętrznych,
 • organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo oraz pożądane formy współżycia społecznego,
 • współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami na rzecz i dla dobra mieszkańców gminy i użytkowników Biblioteki,
 • ustawiczne doskonalenie kadry i form pracy bibliotecznej stosownie do wymogów współczesności,

§2

Biblioteka może podejmować inne działania dla zaspokajania potrzeb społeczności gminy i realizacji ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.

III. ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA.

§1

 1. Na czele Biblioteki stoi dyrektor.
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy po zasięgnięciu opinii związków zawodowych i stowarzyszeń zawodowych.

§2

 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracji oraz obsługi.
 2. Stosunki pracy z pracownikami nawiązuje i rozwiązuje dyrektor.

§3

 1. Dyrektor i pracownicy działalności podstawowej oraz administracji winni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i wykonywanych zadań.
 2. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki ustala regulamin wynagradzania pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie.

§4

Organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania jej komórek organizacyjnych lub stanowisk pracy, ustala regulamin organizacyjny.

§5

Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

 §6

W skład Biblioteki wchodzą:

 1. Biblioteka centralna w Bestwinie, ul. Szkolna 8
 2. Filia w Bestwince, ul. Dworkowa 3
 3. Filia w Janowicach , ul. Janowicka 137
 4. Filia w Kaniowie, ul. Batalionów Chłopskich 19

IV. GOSPODARKA FINANSOWA

§1

 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach właściwych dla instytucji kultury, w ramach posiadanych środków oraz w oparciu o plan działalności, kierując się zasadami efektywności, celowości i rzetelności ich wykorzystania.
 2. Obsługę finansowo – księgową Biblioteka prowadzi samodzielnie.
 3. Przychodami Biblioteki są : dotacje budżetowe, wypracowane środki własne, dobrowolne wpłaty, darowizny, zapisy osób prawnych i fizycznych, a także wpływy z innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Wydatki na całkowitą działalność Biblioteki pokrywane są z przychodów.

 5. Biblioteka może pobierać opłaty za swoje usługi wg zasad ustalonych w regulaminie korzystania z Biblioteki w zakresie dopuszczonym przez ustawę o bibliotekach, a wpływy przeznaczać na cele statutowe.

§2

 1. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, obejmującą m. in. :
 • dzierżawę lub wynajem pomieszczeń, 

 • usługi reprograficzne (kserograficzne, poligraficzne i inne ),

 • organizowanie imprez kulturalnych i edukacyjnych innych niż właściwe dla statutowych zadań biblioteki, 

 • realizację imprez zleconych, 

 • działalność reklamowa i promocyjna

Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie na cele statutowe.

§3

Do składania w imieniu Biblioteki oświadczeń w zakresie praw i obowiązków finansowych

i majątkowych wymagane jest współdziałanie dyrektora i gł. księgowego.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 §1

 1. Statut nadaje Bibliotece Rada Gminy.
 2. Zmiany w statucie dokonywane są w trybie jego nadania.

 

Kto może zostać naszym czytelnikiem?

Z biblioteki mogą korzystać wszyscy mieszkańcy gminy.

Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

Przy zapisie zgłaszający się powinien :

Okazać dowód osobisty

Wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu

Za niepełnoletniego Czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.

Co i ile można wypożyczyć?

Wypożyczyć można jednorazowo 5 książek na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.

Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko na miejscu w Czytelni.

Przetrzymywanie książek:

Czytelnik, do którego biblioteka wysyła upomnienie, pokrywa jego koszt.

Jeżeli Czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

(z Regulaminu Biblioteki)

Facebook Widget Slider

Programy:

Odwiedziny

Odwiedziło nas: Dziś 11 Wczoraj 21 W tym tygodniu 126 W tym miesiącu 126 Wszystkich 237700

Wydarzyło się:

 

Lipiec-

2010-07-05   

Powrót dzwonu

W dniu 5 lipca powrócił do swej Ojczyzny dzwon z 1504 roku zarekwirowany przez hitlerowców w 1941 roku. Dzwon odnalazł swe dawne miejsce na wieży bestwińskiego kościoła.

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech